Folkepartiets program


  Pleje- og Demens Center


  Klik her for at læse mere

  Vi vil skabe gode rammer for de ældre der er kommet i den 3 alder, og som ikke kan klare deres dagligdag i eget hjem.
  Vi vil skabe indkøbsmuligheder med stort uderum, hvor der er trivsel med grønne træer, cafeteria og spiserestauranter, livs-beskæfti-gelser med daglige fornøjelser.

  Sygehuset

    img
    Vi vil styrke vores sygehus så dette fortsat kan fungere, også efter at det nye OUH bliver taget i brug. Hele helbredssektoren bør være samlet på et sted. Vi vil have skadestue og hjerteafdelingen tilbage.
   
  Ullerslev

    img
    Vi vil styrke Ældrecentret “Egevang” med at plejen, læge og tandpleje m.v. bliver udbygget. Ullerslev by skal styrkes “Ullerslev Centret” skal vurderes om en bevaring af centret er muligt. Vi vil styrke Ullerslev som bosætnings-kommune – Vi vil evt. foreslå, at er der bliver opført en erhvervsby.
   
  Ørbæk

    Folkepartiet Nyborg er altid synlig
    Vi vil styrke Ældrecentret Rosenlunden og ligeledes som i Ullerslev vil vi tilføre læge og tandpleje m.m. Vi vil styrke handelslivet således at forretnin-gerne får bedre vilkår.

   
  Kulturhus Folkepartiet Nyborg vil skabe synlighed for Nyborg
  Klik her for at læse om kulturhuset

    Vi vil skabe et kulturhus der indeholder en biograf – turistkontor – bibliotek – kultur-møderum med et lytte rum til musikarkivet skal flyttes hertil. Dette skal ligge tæt ved havnen og ældrecentret og i den forbindelse kunne der laves et udsigtstårn med adgang for publikum. Et signal til de sejlende i Storebælt der kan se at her ligger Nyborg - en by der er værd at besøge.

  Biblioteket img Biblioteket som i dag ligger ved slottet skal indrettes til museum for kendisser. Bl.a. bysbarnet Erik Balling – Helge Kjærulff-Schmidt – Holger Juel Hansen og gøgleren pro-fessor Labri, hvis statue tidligere har stået ved torvet.


    Transportcenter
  Vi tog i sin tid initiativet til at få etableret et transportcenter i Nyborg. Vi fik forhandlet købet af grunden på plads. Vi skaffede en operatør til centeret. Et benzinselskab / dagligvarebutik som ville etabler sig der. lynfrost
  Multihal
  Multihal

  Vi vil arbejde på at der kan skabes en multihal ved Hjulby. Denne skal være i en størrelsesorden som ”Gigantium” i Ålborg. Da Arena Fyn i Odense er for lille vil dette være et godt alternativ til arrangementer og støtte til vores hoteller.

  Nyborg lynfrost
  Lynfrost
  Der skal ikke være butikker alle prognoser viser at dette ville være en fejltagelse Vi vil at der skal opføres 3 store sammenhængende haller Håndbold – is- skøjtebane Rugby m.v.

  Vores Skoler
  Vi vil forbedrer skolerne i hele kommunen og det ligger os meget på sinde at styrke vore heldagsskole desuden skal Vibe- og Rævebakkeskolerne renoveres. Derfor skal der udføres en Masterplan for om-rådet.

  Erhvervslivet/Vækst

  Vi vil straks opsige alle aftaler med udvikling Fyn – derved spares der ca. 3 mio. kroner årligt.

  Nyborg Kommune
  Vi vil værne om Nyborgs selvstæn-dighed. Vi mener det nuværende byråd har siddet på hænderne og ikke har budt ind på de muligheder, som der har været i de sidste 4 år. Her kan fx nævnes: Udflytning af statsinstitutionerne - Politiskolen og Krydstogtskibe.
  Vi vil ikke tillade at der laves store forretninger udenfor vores bymidte. Derimod skal centret ved Føtex styrkes.

  P. Hus v/ Banegården
  Vi vil fastholde opførelsen af et par-keringshus ved banegården. Vi me-ner ikke at vores friarealer i byen skal klistres til med biler. Dermed får DSB kunder en bedre adgang til at bruge Nyborg Station.

  Adgang til hoteller
  Vi vil forbedre adgangsforholdende til hotellerne fra Banegården, derfor skal der laves en tunnel under motorvejen til Nyborg Strand, som derved bliver yderliger styrket. Vores hoteller skal være let at komme til for togpendler.

  Turisme
  krydstogtsskibe

  Vi tror på at Nyborg Slot, Museumsfærgen og Krydstogskibe vil forøge antallet af turister til Nyborg. Vi vil etablere anløbskaj for Krydstogskibe, der kommer til Nyborg.

  Administrationen
  Bygningen, som i dag rummer Teknisk Forvaltning frigøres ved, at Teknisk Forvaltning flyttes over til det bestående rådhus. Derved spares tid og arbejdskraft.

  Parkeringshus
  For at imødekomme det store parkeringsbehov der opstår efter slots-renovering foreslår vi, at der opføres et parkeringshus på hjørnet af Gas-værksvej/Kgs. Bastionsvej.


DSB

Vi vil opfordre DSB til at gøre en større indsats for salg af de sidste arealer som har ligget brak i 20 år. Vi mener at grundprisen bør tilpasses realiteterne.
Banegården
Vi mener at der skal opføres et parkeringshus således at omgivelserne ikke tilplastres med parkerede biler.

DSB arealerne ved havnen
Vi er imod mere bolig-byggeri på havnen.

Masterplan for Nyborg
Gaderne i Nyborg skal omlægges – der skal skabes til- og frakørselfor-hold til bynært område.
Vi vil straks få udarbejdet en ma-sterplan for Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.

Kina
Byrådets satsning på kineserne med 10.000 gæster om året er udeblevet. Derfor tror vi ikke på kinaprojektet.
I stedet vil vi satse på Østersølandene, Norden og England efter Brexit.

Odensevej ved Borgeskov
Vi vil forsøge at lave byudvikling syd for Odensevej ved Borgeskov.

Hjulby arealer
img
Arealerne ved Hjulby (Munck) skal udvides, således skal alt landbrugs-jord ud til E20 udlægges til er-hvervsby.

Erhvervshavnen/Lindholm
havn

havn
Vi vil søge indflydelse på erhvervs-havnen, såvel administrativt som udviklingen. Der ligger i dag uud-nyttede arealer og bygninger.

sommerhus
Vi tror på at der kan være mu-lighed for at oprette en godstrafik (feedertrafik) fra Sverige - Nyborg - Hamborg - Rotterdam.

Sommerhus område
sommerhus
Vi vil igen inddrage det tidligere udlagte areal ved Skabehusvej til sommerhusområde. Det vil give endnu flere beboere i sommerhalvåret.

EU
img
Vi vil oprette en stilling i forvalt-ningen som alene skal sørge for at skaffe EU-midler til vores kommen-de projekter. Vi tror på, at denne mulighed vil gavne det Nyborg.

Miljø
Vi vil styrke miljøet og vil arbejde for at der indføres mere grønt miljø.
Centrum
Vi kan
og vil skabe en stærk handelsby derfor skal bymidten have et løft.
Erhverv
Vi vil styrke erhvervsudviklingen der er en forudsætning, for at bibeholde vor velfærd. Vi er klar over at der kræves investeringer.